دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

آیین نامه پژوهشی دانشگاه

[pdf-embedder url=”http://maghsouduniversity.ir/wp-content/uploads/2021/10/ایین-نامه-پژوهشی-دانشگاه.pdf” title=”آیین نامه پژوهشی دانشگاه”]

 

حمایت از مرکز نواور

[pdf-embedder url=”http://maghsouduniversity.ir/wp-content/uploads/2021/12/حمایت-از-مرکز-نواور.pdf” title=”حمایت از مرکز نواور”]

شیوه نامه اجرایی

[pdf-embedder url=”http://maghsouduniversity.ir/wp-content/uploads/2021/12/شیوه-نامه-اجرایی.pdf” title=”شیوه نامه اجرایی”]

تاسیس و صدور مجوز مرکز نواوری

[pdf-embedder url=”http://maghsouduniversity.ir/wp-content/uploads/2021/12/تاسیس-و-صدور-مجوز-مرکز-نواوری.pdf” title=”تاسیس و صدور مجوز مرکز نواوری”]

دستورالعمل چاپ کتاب

[pdf-embedder url=”http://maghsouduniversity.ir/wp-content/uploads/2021/12/دستورالعمل-چاپ-کتاب.pdf” title=”دستورالعمل چاپ کتاب”]