دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

افتخارات مرکز علمی کاربردی مجتمع تولیدی چینی مقصود