دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

امور فارغ التحصیلی

شیوه نامه فارغ التحصیلی دانشجو

مرحله 1 (دانشجو)

همراه داشتن اصل شناسنامه-کارت ملی-کارت پایان خدمت-کارت دانشجوییاطمینان از گذراندن تمامی دروس مطابق سر فصل رشته با تاییدیه کتبی از مدیر گروهثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه هم آوا و تسویه حساب مالی (حق ستاد در سامانه)تکمیل فرم های فارغ التحصیلان (آموزش)

مرحله 2 (کارشناس بایگانی)

دریافت تمامی مدارک جهت فارغ التحصیلیدریافت کارت دانشجویی و درج در پروندهچک کردن مدارک با سامانه جهت عدم مغایرت هادرج و تکمیل کلیه فرم های آموزشی (معرفی به استاد-کارورزی-پروژه)درج کلیه مجوزها (سنوات-مرخصی-بازگشت به تحصیل و ...)

مرحله 3 (کارشناس آموزش)

تایید فارغ التحصیلی دانشجو

(اخذ تمامی دروس-رعایت تمامی قوانین آموزشی و ثبت تمامی نمرات)

مرحله 4 (کارشناس مالی)

تایید تسویه مالیانجام امور مربوط به وام

مرحله 5 (کارشناس فارغ التحصیلان)

انجام مراحل فارغ التحصیلی

  • در صورت وجود نقص در مدارک به هیچ عنوان مراحل فارغ التحصیلی انجام نخواهد شد.
  • کلیه مراحل انجام گرفته می بایست توسط مدیر آموزش تائید گردد.
  • حداقل زمان تحویل گواهی موقت دانشجو به مدت 60 روز کاری می باشد.
  • دانشجو می تواند با مشاهده وضعیت درخواست خود در سامانه هم آوا آخرین مرحله از وضعیت درخواست خود را مشاهده نماید.
  • پس از آماده شدن اصل گواهی موقت، دانشجو برای اخذ گواهی موقت خود از کارشناس امور فارغ التحصیلان با همراه داشتن یک عدد تمبر هزار تومانی بانک ملی به امور فارغ التحصیلان مراجعه نماید.