دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

مصوبات تخفیفات دانشجویی مرکز علمی کاربردی مجتمع تولیدی چینی مقصود

در صورت معرفی کردن دانشجوی جدید توسط هریک از دانشجویان مرکز به ازای هر دانشجوی ورودی جدید میزان 10 % تخفیف از محل 85 % سهم مرکز در شهریه ترم دانشجو لحاظ خواهد شد .

بابت دانشجویان ممتاز هر ترم تحصیلی به شرح ذیل تخفیفات اعمال خواهد شد :

 

دانشجویان رتبه اول در هر رشته دارای معدل حداقل 19  تخفیف 30 % از سهم مرکز بابت یک ترم

 

دانشجویان رتبه دوم در هر رشته دارای معدل حداقل  19-18  تخفیف 20 % از سهم مرکز بابت یک ترم

 

دانشجویان رتبه سوم در هر رشته دارای معدل حداقل  18-17  تخفیف 10 % از سهم مرکز بابت یک ترم

 

اختصاص 10 % تخفیف جهت دانشجویان خانواده ایثارگر و دانشجویان فعال در رشته های فرهنگی ، پژوهشی و…

مراحل واریز وجه

شماره حساب

5903593210

5903632810

نام صاحب حساب

مرکز آموزش علمی کاربردی چینی مقصود

مرکز آموزش علمی کاربردی چینی مقصود

شماره کارت

6104-3377-5712-9687

ارسال تصویر فیش واریزی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره

نام صاحب حساب

مرکز آموزش علمی کاربردی چینی مقصود

09018296130