دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

لیست اعضای کمیته های علمی و اجرایی

نام مسئول

خانم براینده پور

آقای فانی

آقای میری

آقایان خزائی نژاد، تفرشی     خانمها: کارگران و یکتا

آقایان ذاکر، واحدیان، شریفی  خانمها: حیدریان، دانش نظری، صادقی راد

آقایان شریفی اصل، واحدیان، اسماعیل زاده، اسماعیل پور، کلالی، نامدار، خزیمه، عطایی، افچنگی

سمت

دبیر کمیته اجرایی

دبیر کمیته علمی

مشاور دبیر کمیته اجرایی

اعضای کمیته علمی

اعضای کمیته اجرایی

مدرسین کارگاه تخصصی