دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

هیئت امناء مرکز علمی کاربردی مقصود

مهدی ایمانی

رئیس هیئت امناء

مهدی ایمانی

رئیس هیئت امناء

مهدی ایمانی

رئیس هیئت امناء

مهدی ایمانی

رئیس هیئت امناء