دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

برنامه کارگاههای استارتاپ (فن آوریهای نوین در حوزه چینی استخوانی)

عنوان کارگاه

ایده پروری


ایده پروری


ایده پروری


تخصصی


ایده پروری


طراحی نقوش


طراحی قالب


تولید، پخت و فرمولاسیون


کارگاه ویژه تولید تا مصرف


مالی  و بازاریابی


کارگاه بوم


کارگاه مالی


کارگاه ارائه ایده

مدرس

آقای میری


آقای میری


آقای میری


آقایان میری-آل احمد


آقای میری


آقای  کلالی


آقای اسماعیل زاده


آقایان اسماعیل پور، شریفی، واحدیان


دکتر غفاری


آقایان نامدار-خزیمه


?


?


?

تاریخ

1400/08/22


1400/08/22


1400/08/24


1400/08/25


1400/08/26


1400/08/29


1400/09/01


1400/09/03


1400/09/06


1400/09/08


1400/09/14


1400/09/18


1400/09/21

ساعت

11-13


20-21


20-21


12-14


20-21


20-21


20-21


20-21


20-21


20-21


?


?


?