دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

رسـانه خبـری

برگزاری دومین رویداد استارتاپی گروه کارخانجات مقصود

مرکز نوآوری مرکز علمی و کاربردی مجتمع تولیدی چینی مقصود در راستای توسعه ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز نوآور با جامعه و صنعت با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و انجمن سرامیک...

برگزاری دومین رویداد استارتاپی گروه کارخانجات مقصود

مرکز نوآوری مرکز علمی و کاربردی مجتمع تولیدی چینی مقصود در راستای توسعه ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز نوآور با جامعه و صنعت با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و انجمن سرامیک...

بازدید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی

بازدید جناب اقای دکتر تشکری ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی به همراه هیئت همراه از مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع تولیدی چینی مقصود در مورخه...

بازدید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی

بازدید جناب اقای دکتر تشکری ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی به همراه هیئت همراه از مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع تولیدی چینی مقصود در مورخه...
مشاهده بیشتر

برگزاری دومین رویداد استارتاپی گروه کارخانجات مقصود

مرکز نوآوری مرکز علمی و کاربردی مجتمع تولیدی چینی مقصود در راستای توسعه ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز نوآور با جامعه و صنعت با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و انجمن سرامیک...

برگزاری دومین رویداد استارتاپی گروه کارخانجات مقصود

مرکز نوآوری مرکز علمی و کاربردی مجتمع تولیدی چینی مقصود در راستای توسعه ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز نوآور با جامعه و صنعت با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و انجمن سرامیک...

بازدید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی

بازدید جناب اقای دکتر تشکری ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی به همراه هیئت همراه از مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع تولیدی چینی مقصود در مورخه...

بازدید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی

بازدید جناب اقای دکتر تشکری ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان رضوی به همراه هیئت همراه از مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع تولیدی چینی مقصود در مورخه...
مشاهده بیشتر